สมัครเรียนเฉลิมกาญจนา

สมัครเรียน

ข่าวประกาศ

เชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

» Read more
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ ๙ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

» Read more
การแต่งกายของผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

เรื่อง การแต่งกายของผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

เพื่อให้การแต่งกายของผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจึงกาหนดการแต่งกายผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น

ดาวน์โหลดประกาศ

» Read more

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

You are here

วิดีโอ