มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง: 333 หมู่ 8  ตำบลบ้านโตก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 เบอร์โทรศัพท์ 056-911-655  โทรสาร 056-911-654