ความเป็นมา

            มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2547 ดำเนินการบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  เป็นผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบัน

มีสถานที่ตั้งในภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่

       1. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ  ที่ตั้ง 99  หมู่ 6  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33000 เบอร์โทรศัพท์ 045-617-971  โทรสาร 045-617-974

       2. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสุรินทร์  ที่ตั้ง 333  หมู่ 7  ถนนสุรินทร์–ปราสาท  กม.9 ตำบลเฉลียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 เบอร์โทรศัพท์ 044-143-143  

       3. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์  ที่ตั้ง 333  หมู่ 8  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เบอร์โทรศัพท์ 044-602-711  

       4. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์  ที่ตั้ง 333 หมู่ 8  ตำบลบ้านโตก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 เบอร์โทรศัพท์ 056-911-655  โทรสาร 056-911-654

       5. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช  ที่ตั้ง 333 หมู่ 13  ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทรศัพท์ 075-446-458    

 

             มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สามารถผลิตบุคลากรให้กับท้องถิ่น  ทำให้เกิดคุณค่าและเป็น ประโยชน์ต่อสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์  คุณธรรม จริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถสร้างองค์ความรู้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค  ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย