พันธกิจและวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญและ ทักษะแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการ ปฏิบัติพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้


1. มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และฝึกฝนความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้ศึกษา เพื่อพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ และรู้จักใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ สามารถนำวิธีการมาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม

2. มุ่งปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

3. มุ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษา บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสการพัฒนา ตนเองและสังคม

4. มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี โดยประสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย