ปรัชญา

“สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”  “Building  A  Future  of  Excellence” 

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศ  ด้านทักษะ วิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ด้านมนุษย์สัมพันธ์  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย