ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน

ที่

โครงการ

1.

กลยุทธ์

ด้านการจัดการศึกษา

และสร้างความเป็นเลิศ

1

โครงการวิจัยสถาบันเรื่องผลการสำรวจการได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต

2

โครงการตลาดนัดแรงงานของคณะพยาบาลศาสตร์

3

โครงการวิจัยสถาบันเรื่องผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ

4

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

5

โครงการวันภาษาอังกฤษ

6

โครงการค่ายภาษาสารสนเทศ (IT)

7

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ(ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า)

8

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา

1

โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF

1.1

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.2

ด้านความรู้

1,3

ด้านทักษะทางปัญญา

1.4

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(รวมกีฬา)

1.5

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6

ด้านทักษะทางวิชาชีพ

2

โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน

3

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์

4

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรชิงถ้วยพระราชทาน

5

โครงการกีฬาภายใน

6

โครงการซ้อมอัคคีภัย

7

โครงการบูรณาการระหว่างพันธกิจทั้ง 4 ด้าน

7.1

โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน

7.2

โครงการบูรณาการกับการวิจัย

7.3

โครงการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม

7.4

โครงการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.5

โครงการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

8

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

9

โครงการประกวดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

10

โครงการ To be number one

3.

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนา

ความสามารถในการวิจัย

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเอกสารคำสอน ตำรา และหนังสือ

2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

3

โครงการอบรมการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4

โครงการประชุมวิชาการการเผยแพร่งานวิจัย

5

โครงการสร้างงานวิจัย

6

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน

ที่

โครงการ

1.

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนา

การบริการวิชาการแก่สังคม

ที่หลากหลาย

1

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

2

โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการแก่ชุมชน

3

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

4

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนงาน

ที่ 

โครงการ

1.

กลยุทธ์

ด้านการส่งเสริม

เผยแพร่วัฒนธรรม

1

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

4

โครงการวันสำคัญแห่งชาติ

5

โครงการรับหมวกและมอบดวงประทีป

6

โครงการวันไหว้ครู

2.

กลยุทธ์

ด้านการส่งเสริม

และเผยแพร่

วัฒนธรรมอาเซียน

7

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชน

8

โครงการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน

9

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศกลุ่มอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ

แผนงาน

 ที่

โครงการ

1.

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

1

โครงการพัฒนาความรู้หรือศึกษาดูงานของบุคลากร

2

โครงการพัฒนาอาจารย์เรื่องการเขียนโครงการ

3

โครงการพัฒนาอาจารย์เรื่องการเขียนรายงานการประชุม

4

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

5

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

6

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

7

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

8

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์

9

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

10

โครงการติดตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

11

โครงการติดตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

12

โครงการจัดการความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 

13

โครงการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่

2.

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

2

โครงการเตรียมบุคลากรด้านการจัดทำบทเรียน  e-learning