- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 ..........................................................................................................................................................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย      : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

           ภาษาอังกฤษ   : Bachelor  of Nursing Science

2. ชื่อปริญญา 

           ภาษาไทย ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

                         ชื่อย่อ  : พย.บ.  

           ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor  of Nursing Science

                         ชื่อย่อ : B.N.S. 

3. โครงสร้างของหลักสูตร  

        3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                    141 หน่วยกิต  

        3.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร    

                 3.2.1 . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 หน่วยกิต

                               1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 3 หน่วยกิต

                               2) กลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสตร์                          6  หน่วยกิต

                               3) กลุ่มวิชาภาษา                                       15  หน่วยกิต

                               4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต

                  3.2.2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           105  หน่วยกิต

                                1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                           29  หน่วยกิต

                                2) กลุ่มวิชาชีพ                                         76  หน่วยกิต

                  3.2.3 . หมวดวิชาเลือกเสรี                                          6  หน่วยกิต 

» Read more
ปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล