วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่สังคม บริการทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแบบองค์รวม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม