วิสัยทัศน์ 

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่สังคม บริการทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแบบองค์รวม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม

เปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
อักษรย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Sciences (Public Health)
อักษรย่อ : B.Sc. (Public Health)