วิสัยทัศน์ 
     คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มุ่งผลิตพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ ในกระบวนการคิด มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม โดยสามารถนำความรู้ทางนิติศาสตร์มาพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานและองค์กร พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. ฝึกผนให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรุ้ ทางนิติศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสภาวะปัจจุบัน
  3. ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ