หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

         ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต

         ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws program

2. ชื่อปริญญา

        ชื่อเต็ม(ไทย): นิติศาสตรบัณฑิต

        ชื่อย่อ(ไทย) : น.บ.

        ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Bachelor of Laws

        ชื่อย่อ (อังกฤษ): LL.B

3. โครงสร้างหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  136 หน่วยกิต

        โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

              3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต

                            - กลุ่มสังคมศาสตร์                    9 หน่วยกิต

                            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6 หน่วยกิต

                            - กลุ่มวิชาภาษา                     12 หน่วยกิต

                            - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต

             3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 100 หน่วยกิต

                            - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ        90 หน่วยกิต

                            - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก         10 หน่วยกิต

             3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต