วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั่วไป ทางด้านการเมืองการปกครอง มุ่งให้ความรู้ในทางทฤษฎี และเน้นการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น และสังคมในส่วนรวม

พันธกิจ 
1. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. จัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ
3. จัดทำระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา