- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต