หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 .............................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร  

         ชื่อภาษาไทย              : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

         ชื่อภาษาอังกฤษ          :   Bachelor of  Political Science Program  in  Local  Politics and Governments 

2. ชื่อปริญญา  

         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : รัฐศาสตรบัณฑิต  (การปกครองท้องถิ่น) 

         ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : ร.บ. (การปกครองท้องถิ่น) 

         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Political Science (Local  Politics  and  Governments) 

         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Pol.Sci. (Local  Politics  and  Governments)

3. โครงสร้างหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                120   หน่วยกิต  

        โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร  

        3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                           30   หน่วยกิต

                   - กลุ่มวิชาภาษา                                                           9   หน่วยกิต  

                   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                 9   หน่วยกิต            

                   -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6   หน่วยกิต  

                   - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์            6   หน่วยกิต

        3.2 หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า                             84   หน่วยกิต  

                  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                              30  หน่วยกิต

                  - กลุ่มวิชาเอก                                                            36  หน่วยกิต

                  - กลุ่มวิชาโท                                                             18  หน่วยกิต

          3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า                     6  หน่วยกิต  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น