วิสัยทัศน์ 
            เป็น คณะวิชาที่เน้นศึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานในการผลิตกำลังคนระดับ สูงที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในภาครัฐและ เอกชน

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพตลอดทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิด ทัศนคติ ค่านิยมสอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในสังคม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์
  2. ให้บริการทางวิชาการและสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  3. ดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม ประเพณีไทย ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป
  4. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานในทุกภารกิจดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในคณะวิชาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

คณะบริหารศาสตร์เปิดสอน 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่รู้จักนำความรู้แนวคิดทฤษฎีและกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจและหน่วยงานราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)

 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ.(คอมพิวเตอร์) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถเข้าสู่ วงการธุรกิจ เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน และการใช้้โปรแกรมสำเร็จรูปผ่านระเครือข่าย เช่น E-Commerce

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer) 

 

3. สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บัญชีบัณฑิต 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Accountancy 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บช.บ. 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :B.Acc