หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต