บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมที่จะคอยดูแล รักษาผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ทุกระดับ ได้ผ่านการฝึกอบรม บ่มนิสัย ให้มีคุณธรรมประจำใจ วินัยในตัวเอง เป็นผู้ช่วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายของผู้ป่วย ใช้ความรู้ช่วยเหลือทุกมิติด้านสุขภาพ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง