คณะพยาบาลศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

 

 

 

แผนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

 

และภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 

 

ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

ปรับปรุง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559