บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะเป็นสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
การทำงานในอนาคต :
– รับราชการ

  • นักวิชาการสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงาน
  • นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ
  • นักวิชาการสุขาภิบาล ศูนย์ควบคุมมลพิษ

-โรงพยาบาลเอกชน

  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักวิชาการสุขศึกษา
  • นักวิชาการงานส่งเสริมสุขภาพ

-กระทรวงอุตสาหกรรม

-โรงงานอุตสาหกรรม

-มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เช่น มูลนิธิเอดส์มีมากกว่า 100 มูลนิธิทั่วประเทศ มูลนิธิยาสูบ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ

-องค์การต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN)

-ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น ฟิตเน็ต สปา

-บริษัทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

 

อาชีพอิสระ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว