แนวทางในการประกอบอาชีพสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 

                          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่นตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคลในหน่วยงานธนาคาร และสถานประกอบการ
อาชีพอิสระ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว