สาขาวิชาการจัดการ

 

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพวิทยากรบรรยาย นักพัฒนาองค์การ การจัดการคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถเข้าสู่วงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้

อาชีพอิสระ : ธุรกิจส่วนตัว


 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

   บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเป็นผู้ชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ และ เป็นผู้นำทางด้าน E-Business สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

อาชีพอิสระ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว


สาขาวิชาการบัญชี

    บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบัญชีจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงาน บัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (TA) ผู้วางระบบบัญชี

อาชีพอิสระ : ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี