ภาพกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2560

 

ภาพกิจกรรมโครงการรับหมวก ปีการศึกษา 2560

 

ภาพกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2559

 

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559(ต่อ)

 

ภาพกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2557

 

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการทอดกฐิน ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและการแสดง

ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการรับหมวก ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เก่งดี มีสุข ปีการศึกษา 2557

 

ภาพกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2558

 

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558