ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์