ภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2557

ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการทอดกฐิน ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและการแสดง ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการรับหมวก ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์  ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เก่งดี มีสุข ปีการศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2558

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรมโครงการ ปี 2559

ภาพกิจกรรม 2559

ภาพกิจกรรม 2559(ต่อ)

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

 

อาจารย์พึงพิศ การงาม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

"เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์"

E-mail : pungpit_2551@hotmail.com

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด

จำนวนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำทั้งหมด 29  คน ประกอบด้วย

- ปริญญาเอก   1 คน

- ปริญญาโท    28 คน 

 

โครงสร้างการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์

 

ปีที่เปิดดำเนินการหลักสูตรครั้งแรก ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรที่เปิดสอนปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

 

 

วิสัยทัศน์

 "คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ มีมุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศ ในด้านอัจฉริยะ ปัญญา มีทักษะเชิงวิชาชีพ การพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล"

 

พันธกิจ

 

"คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่มีพันธกิจ ดังนี้"

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล ให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพ และสาธารณสุขแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน

ที่

โครงการ

1.กลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา และสร้างความเป็นเลิศ 1  โครงการวิจัยสถาบันเรื่องผลการสำรวจการได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
2  โครงการตลาดนัดแรงงานของคณะพยาบาลศาสตร์
3  โครงการวิจัยสถาบันเรื่องผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
4  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
5  โครงการวันภาษาอังกฤษ
6  โครงการค่ายภาษาสารสนเทศ (IT)
7  โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ(ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า)
8  โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 1   โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF
1.1   ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.2   ด้านความรู้
1,3  ด้านทักษะทางปัญญา
1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(รวมกีฬา)
1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6  ด้านทักษะทางวิชาชีพ
2  โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
3  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์
4  โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรชิงถ้วยพระราชทาน
5  โครงการกีฬาภายใน
6  โครงการซ้อมอัคคีภัย
7  โครงการบูรณาการระหว่างพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
7.1  โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน
7.2  โครงการบูรณาการกับการวิจัย
7.3  โครงการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม
7.4  โครงการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
7.5  โครงการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
8  โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
9 โครงการประกวดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
10  โครงการ To be number one
3.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาความ สามารถในการวิจัย 1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเอกสารคำสอน ตำรา และหนังสือ
2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
3  โครงการอบรมการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4  โครงการประชุมวิชาการการเผยแพร่งานวิจัย
5  โครงการสร้างงานวิจัย
6  โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน

ที่

โครงการ

1.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม ที่หลากหลาย 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
2 โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
4 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายการพัฒนาชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

แผนงาน

ที่ 

โครงการ

1.กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม 1 โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
4 โครงการวันสำคัญแห่งชาติ
5 โครงการรับหมวกและมอบดวงประทีป
6 โครงการวันไหว้ครู
2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน 7 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชน
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน
9 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศกลุ่มอาเซียน

 

ยุทธศาสตร์ที่  4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ

แผนงาน

 ที่

โครงการ

1.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1   โครงการพัฒนาความรู้หรือศึกษาดูงานของบุคลากร
2   โครงการพัฒนาอาจารย์เรื่องการเขียนโครงการ
3   โครงการพัฒนาอาจารย์เรื่องการเขียนรายงานการประชุม
4  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
5   โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
6   โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
7  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
8  โครงการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์
9  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
10  โครงการติดตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
11  โครงการติดตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
12  โครงการจัดการความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน 
13  โครงการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2  โครงการเตรียมบุคลากรด้านการจัดทำบทเรียน  e-learning

 

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย