ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

 

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 
มงกุฎ
หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ
                                                                         
     วงกลมรอบมงกุฎ
หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด
 
ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”
หมายถึง สร้าง ความเป็นเลิศสู่อนาคต
                                                                                                                                    

 

ตราสัญลักษณ์และสีประจำหลักสูตร

   ปริญญาตรี

    

 

สีประจำคณะนิติศาสตร์ คือ สีขาว

  สีประจำคณะบริหารศาสตร์ คือ สีฟ้า
   สีประจำสาขาวิชาการบัญชี คือ สีฟ้า
   สีประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สีม่วง
   สีประจำสาขาวิชาการจัดการ คือ สีชมพู
   สีประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์ คือ สีชมพู
   สีประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คือ สีชมพู 

 

 

สีประจำคณะรัฐศาสตร์ คือ สีแดง
   สีประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คือ สีแดง  

 

 

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ คือ สีส้ม
   สีประจำสาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คือ สีส้ม
   สีประจำสาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ คือ สีส้ม
   สีประจำสาขาวิชาประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัธ คือ สีส้ม

 

 

สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ สีเหลือง
   สีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คือ สีเหลือง
   สีประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คือ สีเหลือง
   สีประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ สีเหลือง

 

 ปริญญาโท

 

สีแดงเข้ม หมายถึง สีประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
สีชมพูอมส้ม หมายถึง สีประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สีแดงสด หมายถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

   
         ประกอบด้วย                                                                                                                                   
           ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ                               
            ความมีคุณธรรม 
            อัจฉริยะด้านความรู้
            ความมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
            ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศต่อบุคคลอื่น
                                                                                


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image