พันธกิจและวัตถุประสงค์

พันธกิจและวัตถุประสงค์

 

 

 

พันธกิจ


                                     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา                                      
มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญ และทักษะแก่ผู้ศึกษา
สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
เน้นการปฏิบัติพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้


 

 

 


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image