ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินสถาบันการศึกษา

ปีการศึกษา 2560

วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ณ วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานคณะทำงาน 
2. ดร.ปัทมา ทองสม ผู้ทำงาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวรรณ เภาจีน  ผู้ทำงานและเลขานุการ