หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Page

 

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

........................................................................................

 

1. ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย      : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

           ภาษาอังกฤษ   : Bachelor  of Nursing Science

2. ชื่อปริญญา

           ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

                               ชื่อย่อ  : พย.บ. 

           ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  : Bachelor  of Nursing Science

                               ชื่อย่อ : B.N.S.

3. โครงสร้างของหลักสูตร

        3.1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                    141 หน่วยกิต 

        3.2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร   

                 3.2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 หน่วยกิต

                               1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 3 หน่วยกิต

                               2) กลุ่มวิชาสังคมศึกษาศาสตร์                          6  หน่วยกิต

                               3) กลุ่มวิชาภาษา                                       15  หน่วยกิต

                               4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต

                  3.2.2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           105  หน่วยกิต

                                1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                           29  หน่วยกิต

                                2) กลุ่มวิชาชีพ                                         76  หน่วยกิต

                  3.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          6  หน่วยกิต

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image