หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Page

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

........................................................................................

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Practical Nursing Program  

 

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

                             ชื่อย่อ : ป.ผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Certificate in Practical Nursing

                             ชื่อย่อ : Cert.in Pract.Nsg

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร: 34 หน่วยกิต

3.1 โครงสร้างหลักสูตรในหมวดต่างๆ

      3.1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

PN 0101   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

2(2-0-2)

PN 0102

จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)

3(0-12-0)

PN 0103

การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการบริการสุขภาพ ( Communication and Team Working Health Services)

2(0-8-0)

 

3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 28  หน่วยกิต

1) ภาคทฤษฎี 18  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

 หน่วยกิต

PN 0201     

กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับผู้ช่วยพยาบาล (Anatomy and Physiology for Practical Nursing)

2(2-0-4)

PN 0202

โภชนาการและโภชนบำบัดสำหรับผู้ช่วยพยาบาล (Nutrition and Diet Therapy for Practical Nursing)

1(1-0-2)

PN 0203

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ช่วยพยาบาล (Legal and Ethics for Practical Nursing)

1(1-0-2)

PN 0204

ระบบการจัดการในสถานพยาบาลและการบำรุงรักษาพัสดุทางการแพทย์ (Management Systems in Hospital and Medical Maintenance)

2(2-0-4)

PN 0205

การช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการขั้นต้น  (Basic Nursing Assistant for Clients)

3(2-3-4)

PN 0206

การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Adult and Elderly)

3(3-0-6)

PN 0207

การช่วยเหลือดูแลเด็กขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Pediatric)

2(2-0-4)

PN 0208

การช่วยเหลือดูแลมารดาและทารกขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Maternal and Child)

3(3-0-6)

PN 0209

การช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Mental Health and Psychiatric)

1(1-0-2)

 

2) ภาคฝึกปฏิบัติ       10  หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

 หน่วยกิต

PN 0301   

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการขั้นต้น (Practice of Basic Nursing Assistant for Clients)

3(0-12-0)

PN 0302

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นต้น (Practice of Basic Nursing Assistant for Adult and Elderly)

3(0-12-0)

PN 0303

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กขั้นต้น (Practice of  Basic Nursing Assistant for Pediatric)

2(0-8-0)

PN 0304

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลมารดา และทารกขั้นต้น (Management Systems in Hospital and Medical Maintenance)

2(2-0-4)

PN 0205

การช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Clients)

3(2-3-4)

PN 0101

การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Adult and Elderly)

2(2-8-0)

PN 0207

การช่วยเหลือดูแลเด็กขั้นต้น (Basic Nursing Assistant for Pediatric)

2(2-0-4)

PN 0208

การช่วยเหลือดูแลมารดาและทารกขั้นต้น (Practice of Basic Nursing Assistant for Maternal and Child)

3(3-0-6)

PN 0101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Basic Nursing Assistant for Mental Health and Psychiatric)

2(2-0-2)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image