หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Page

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

(หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562


........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         :           ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ     :           Diploma in The Elderly’s Care Giver Program

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม            :           ประกาศนียบัตร(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

             ชื่อย่อ             :           ป. (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม         :           Diploma (The Elderly’s Care Giver)

             ชื่อย่อ              :           Dip. (The Elderly’s Care Give

3. โครงสร้างหลักสูตร     

3.1 จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต            480 ชั่วโมง

3.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ          จำนวนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต  300 ชั่วโมง

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จำนวนไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   180 ชั่วโมง

3.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  ประกอบด้วย

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ          จำนวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 300 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ                         จำนวนไม่น้อยกว่า           27 หน่วยกิต  

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต 
NA 0101 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Basic Concept for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0102 การจัดการที่อยู่อาศัยที่เอื้อสำหรับผู้สูงอายุ (Accommodation Management for the Elderly) 3(2-2-5)
NA 0103 จิตวิทยาผู้สูงอายุ (Elderly Psychology) 3(3-0-6)
NA 0104 การออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Activity Design of Health Promotion for the Elderly) 3(2-2-5) 
NA 0105 การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้าย (End of Life Care in the Elderly)  3(2-2-5)
NA 0106 การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น (First Aid for the Elderly) 3(2-2-5)
NA 0107 โภชนาศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ (Nutrition for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0108 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้สูงอายุ (Infection Control for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0109 หลักการใช้ยาเบื้องต้นในผู้สูงอายุ (Drugs for the Elderly) 3(3-0-6)

 

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

รหัสชื่อวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต
NA 0201 ฝึกประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ (Practical Training for Elderly) 4(180)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image