หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

(หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562


........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         :           ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ     :           Diploma in The Elderly’s Care Giver Program

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม            :           ประกาศนียบัตร(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

             ชื่อย่อ             :           ป. (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม         :           Diploma (The Elderly’s Care Giver)

             ชื่อย่อ              :           Dip. (The Elderly’s Care Give

3. โครงสร้างหลักสูตร     

3.1 จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต            480 ชั่วโมง

3.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ          จำนวนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต  300 ชั่วโมง

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       จำนวนไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   180 ชั่วโมง

3.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  ประกอบด้วย

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ          จำนวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 300 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ                         จำนวนไม่น้อยกว่า           27 หน่วยกิต  

 รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา    หน่วยกิต 
NA 0101 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Basic Concept for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0102 การจัดการที่อยู่อาศัยที่เอื้อสำหรับผู้สูงอายุ (Accommodation Management for the Elderly) 3(2-2-5)
NA 0103 จิตวิทยาผู้สูงอายุ (Elderly Psychology) 3(3-0-6)
NA 0104 การออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Activity Design of Health Promotion for the Elderly) 3(2-2-5) 
NA 0105 การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้าย (End of Life Care in the Elderly)  3(2-2-5)
NA 0106 การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น (First Aid for the Elderly) 3(2-2-5)
NA 0107 โภชนาศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ (Nutrition for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0108 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้สูงอายุ (Infection Control for the Elderly) 3(3-0-6)
NA 0109 หลักการใช้ยาเบื้องต้นในผู้สูงอายุ (Drugs for the Elderly) 3(3-0-6)

 

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

รหัสชื่อวิชา ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต
NA 0201 ฝึกประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ (Practical Training for Elderly) 4(180)

Some of Our Featured Products

Do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore.Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

< /body>