หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร Page

 

 

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           :           ผู้ช่วยเภสัชกร

ภาษาอังกฤษ      :           Pharmacy Technician

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม            :            ผู้ช่วยเภสัชกร

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม        :            Pharmacy Technician

3. โครงสร้างหลักสูตร

3.1 จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต            480 ชั่วโมง

3.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    จำนวนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต  300 ชั่วโมง

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวนไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต   180 ชั่วโมง

3.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  ประกอบด้วย

1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    จำนวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 300 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   จำนวนไม่น้อยกว่า           27 หน่วยกิต  

รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
PT0101 ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
PT0102 พื้นฐานทางเภสัชกรรม 3(3-0-6)
PT0103 การจัดแบ่งประเภทของยาตามกลุ่มต่างๆ 3(2-2-5)
PT0104 กฎหมายเกี่ยวกับร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3(3-0-6)
PT0105 การบริหารงานในร้านยาคุณภาพ 3(3-0-6)
PT0106 การบริหารจัดการธุรกิจร้านยา  3(3-0-6)
PT0107  ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการ   3(3-0-6)
PT0108   ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับร้านยา 3(2-2-5)
PT0109  การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ  3(3-0-6)

                                                                             

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
PT0110 ฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยเภสัชกร     4(180)

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image