วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 
บทความ     หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ :        

การคิดแบบหมวก 6 ใบ

: ผศ.ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ

  4-6  

ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

: ดร.กฤษณะ บุหลัน

  7-12  
บทความวิจัย :        

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

: ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์,รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

  13-20  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

: จ่าสิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์, นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  21-31  

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอม
อาหารของเจ้าของร้านค้าในเขตตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

: ปาริชาต ยลถวิล, ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

  32-43  

ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

: วัลยา ยางงาม, นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  44-58  

คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

: วรญา วงศ์เศษ, ดร.ป่านวาด วรกาญจนบุญ

  59-66  

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

: รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์, ดร.ภาสกร อินทรารุณ

  67-78  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาโพธิ์
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

: ดารารัตน์ จงกล, ดร.กฤษณะ บุหลัน

  79-88  

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

: เยาวภา ชาติประเสริฐ, ดร.กฤษณะ บุหลัน

  89-96  

ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

: ดาบตำรวจอุทัย ศรไชย, คร.กฤษณะ บุหลัน

  97-108  

การเปลี่ยนพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถานเขตเทศบาล
ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

: พระครูวิสุทธิสันดิธรรม/แสดกระโทก, ดร.ป่านวาด วรกาญจนบุญ

  109-117  

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา
"โรงเรียนบ้านห้วยตะครัอ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4

: ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว

  118-122  
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)    Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image