วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

: รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

  1-4  

การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

: ดร.พิษณุ อภิสมาจารโยธิน

  5-9  

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

: ดร.เรวัฒน์ ค้าขาย

  10-16  

การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

: ดร.ฬิฎา สมบูรณ์

  17-24  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของแกนนำสุขภาพ
ประจำครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

: สมเกียรติ จินดาว รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

  25-37  

คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการ                       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

: พรตา ประสารทอง ดร.กฤษณะ บุหลัน

  38-46  

การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

: เชาวลิต สาตร์นอก

  47-54  

การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช

: ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

  55-64  

ปัญหาและอุปสรรคผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

: ชัยวุฒิ เทโพธิ์

  67-72  

ภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

: ดำรง ใสแสง ผศ.สุดใจ บุญอารีย์ ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

  73-77  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

: ผศ.สนธยา เกาะสมบูรณ์

  78-82  

รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

: ดร.พิมุกต์ สมชอบ ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ

  83-91  

หนังสือ:ทางนิพพาน

: ชัยวุฒิ เทโพธิ์

  92-95  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image