วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

 

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ        

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มิติทางจิตวิญญาณในการทำงาน

: ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์

  1-9  

อัตลักษณ์และความรุนแรงทางเพศของวัยรุ่นไทยในอินเทอร์เน็ต

: ดร.พิษนู อภิสมาจารโยธิน

  10-14  

การวิจัยเชิงอนาคต

: ดร. นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

  15-27  

วิจัยสถาบัน : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

: คร. นิฏา สมนา

  28-34  
บทความวิจัย        

คู่มือการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ :
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทำบ่อแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

: บียนารถ สาระวงศ์ และ รค.ดร.สมาน อัศวภูมิ

  35-44  

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3

: ลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ และ รศ.คร.สมาน อัศวภูมิ

  45-55  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง
ในเขตตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

: วิทิน สร้อยเพชร และ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

  56-68  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี
ที่มารับบริการโรงหมอแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

: เวียงสี สุพักดี และ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

  69-77  

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

: สุขาดามณี บุญรัส และ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

  78-86  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์
สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

: ไพลูนณ์ เปี่ยมปรัชญากุล และ คร.อภิชา พรเจริญกิจกุล

  87-94  

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการรับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

: สิริธัญ กองแก้ว และ ดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล

  95-101  

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

: เขมณัฏธุ์ ธรณี และ คร.ไพวุฒิ ลังกา

  102-111  
บทความปริทัศน์        

หนังสือ : อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์

: ผู้ปริทัศน์ : พระราชกิตติรังษี,ดร. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

  112-115  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 1 ปีที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image