วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ​

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ        

กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ดร. โกศล สอดส่อง

  1-7  

ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งวดล้อมที่ยั่งยืน

: อาจารย์ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์

  8-13  

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

: อาจารย์กาญจนา ชัยชุมพล

  14-19  
บทความวิจัย        

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

: หนงศักดิ์ แก้วศรีทอง และ คร.เกริกไกร แก้วล้วน

  20-28  

ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

: จารุณี แก้วศรีทอง และ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

  29-37  

การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว

: ดร.สุรศักดิ์ คนมั่น

  38-44  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

: อุไรวรรณ มณีล้ำ และ คร.ชวนคิด มะเสนะ

  45-55  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤดิกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจ
ในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

: พิกุล แสวงสุข และ รค.ดร.เถลิมพล ตันสกุล

  56-67  

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัย
และความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

: กิจชัย ชิณโคตร และ คร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

  68-77  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image