วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิชาการ        

การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

: ดร.พิมล วิเศษสังข์

  1-11  

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

: กาญจนา ชัยชุมพล

  12-16  

หลักการตรวจวัดจุสินทรีย์ในอากาศสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

: ศราวุฒิ แสงคำ

  17-22  

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยังยืน

: ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์

  23-25  

ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม

: ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวศิน, ราชบัณฑิต

  26-33  

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

: ดร.สมพร ศิริลาภ

  34-40  

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

: ปุญชรัสมิ์ ศรีนะพันธ์

  41-45  
บทความวิจัย        

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและประพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไมได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย

: ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

  46-54  

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตามรูปแบบ CIPP Model
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

: อดุลย์ วรรณชาติ, ดร.นิพลธ์ มานะสถิตพงศ์

  55-61  

ความสนใจในกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

: วลีรัตน์ โคตรสังข์, ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

  62-68  

การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

: พัสราภรณ์ ยี่สารพัฒน์, ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

  69-77  

การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณศึกษาบ้านหนองตาเข็ม ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

: บุษยรัตน์ สมสวย ดร.โกศล สอดส่อง

  78-86  

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

: อุดร ไชยภักดี, รส.ดร.สมาน อัศวภูมิ

  87-95  

การประเมินการบริทารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดน-กัมพูชา อีสานใต้

: สมควร โมทะจิตร

  96-108  

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ:
กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

: ละเอียด บุญเจริญ

  109-119  

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ
ในเขตเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

: อาภรณ์ ดีรื่นรัมย์ รศ.ตร.เฉลิมพล ตันสกุล

  120-127    

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: กนกวรรณ ขันเงิน, ดร.พิษนฺ อภิสมาจารโยธิน

  128-133  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน
ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

: ณัฐพร ส่งสุข ดร.โกศล สอดส่อง

  134-141    

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

: พรทิพย์ แก้ววงษา, รศ.ดร.ปียกนิฏฐ์ โชติวนิช

  142-150  

คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1

: ธัญลักษณ์ แก้วเนตร, ผศ.ดร.อนุศัดดิ์ เกตุศิริ, ผศ.ดร.เพ็ญศิริ โชติพันธ์

  151-155    

กลยุลธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

: ธีมาณัฏฐ์ เทียมทัศน์, ดร.จตุรงค์ ศรีวงวรรณะ, ผศ.ดร.เพ็ญศิริ โชติพันธ์

  156-160  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล่มืองศรีสะเกษ

: เมทินี ณุศรีจันทร์ ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ ผศ.ชื่น ศรีสวัสดิ์

  161-165  
บทความปริทัศน์        

ลายแทงนักคิด

: ผู้ปริทัศน์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

: ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

  166-173  

หนังสือ : กระบวนทัศน์ใหม่ ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21

: ผู้เขียน: รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

: ผู้ปริทัศน์: ดร.สมาพร ศิริลาภ

  174-177  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image