วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิจัย        

การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา:
พฤติกรรมและกฎหมาย

: ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ และคณะ

  1-13  

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล
ในพื้นที่ชานเมืองและชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมสุขภาพตำบล

: รศ.สมศักดิ์ บุตราช

  14-20  
บทความวิชาการ        

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

: สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์

  21-28  
บทความดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์        

สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร

: สุดาวรรณ พรมลี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ

  29-38  

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

: อุดร ไชยภักตี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

  39-49  

บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถนศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

: จารุณีย์ พรมสีใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

  50-60  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

: อรณา ศรีสมุทร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

  61-72  

ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

: พัชรวลัย บรรเทา

  73-81  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

: ศุภรางค์ แสงหิรัญ

  82-94  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image