วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         

การพัฒนาทักษะการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

: เยาวลักษณ์ มีบุญมาก และคณะ 

  1-14  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

: จิริยา อินทนา และคณะ 

  15-28  

ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว กรณีศึกษา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

: รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ    

  29-44  

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม และคณะ  

  45-56  

ความรู้และทัศนคติต่อการออกกําลังกายของนักศึกษา
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: ศศธร น้อยอามาตย์ และคณะ

  57-67  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน
กรณีศึกษา หมู่ที่ 13 ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

: น่ารัก จุดาบุตร และคณะ 

  68-76  

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: รุ่งฤทัย บุญทศ และคณะ

  77-85  

ทัศนคติของแรงงานก่อสร้างต่อความปลอดภัยในการทํางาน
กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

: ศราวุฒิ แสงคํา และคณะ

  86-98  

การเข้ารหัสผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

: อมฤทธิ์ จันทนลาช

  99-104  

โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้การกํากับดูแลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

: ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์, ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ และ เสาวลักษณ์ หีบแก้ว

  105-120  

นโยบายยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด: สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม

: ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ และ ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 

  121-138  

แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง

: กันยารัตน์ สุทธิมนัส, ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ และ ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค

  139-147  
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)    Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image