วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         
บทความวิชาการ        

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

: สุรีพร บัวจีน และ ดร.วซิราภรณ์ พวงจินดา

  1-14  

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษา
กรณีการคุ้มครองผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดแบบตรง

: มณฑิรา แก้วตา

  15-29  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

: อภิญญา เนื่องหล้า และ ดร. วซิราภรณ์ พวงจินดา

  30-43  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด

: อานุภาพ แก้วศักดิ์ และ ดร.วซิราภรณ์ พวงจินดา

  44-57  

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนำไปใช้ในการศึกษาพยาบาล

: เยาวลักษณ์ มีบุญมาก รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และ วิริยา โพธิ์ขวาง

  58-68  

การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

: จิริยา อินทนา และ คณะ

  69-81  

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

: สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์ และ ว่าที่ ร.ต.วรเซษฐ์ ธรรมวงศ์

  82-89  

มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

: กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ และ คณะ

  90-96  
บทความวิจัย        

การศึกษาประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

: ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี และ คณะ

  97-108  

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี

ฉัทฐกร ธัญเกียรติ และ คณะ

  109-119  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีราชบุรี

: รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ์ และ คณะ

  120-132  

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

: ฐณิชา สาลีพันธ์ และ คณะ

  133-139   

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 3
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

: อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะ และ คณะ

  140-144  

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
จังหวัดศรีสะเกษ

: จริยา เศรษฐชนะ ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ และ รมย์กมล วิจิตรจันทร์

  145-151  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนใน
เขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: ชญาภัทร พันธ์งาม รมย์กมล วิจิตรจันทร์ และ ดาวเรือง สายจันทร์

  152-158  

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวในหมู่บ้านโคกกู
ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

: ผศ. ตรีเนตร สาระพงษ์ คนธนันท์ อุตชุมพิสัย และ กฤตนัย มณีนวล

  159-165  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image