วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิจัย        

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบัญชี
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: วิชาญ แสงสุขวาว และคณะ

  1-8  

การศึกษาระดับความผูกพันในงานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุบลราซธานี

: ปิยะภรณ์ จิตรัยรัตน์กุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

  9-14  

คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาว
และอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์

: ชัยธัช จันทร์สมุด และคณะ

  15-20  

การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจ ากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น

: กัญจนภรณ์ ธงทอง และคณะ

  21-28  

ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถาน ในจังหวัดศรีสะเกษ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

: อธิเมศร์ ด้วงเงิน และคณะ

  29-36  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ

: ชัชฏารัตน์ มุกดา และคณะ

  37-44  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารของมารดา
ที่มีบุตรอายุ 0 - 5 ปี เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

: ชญาภัทร พันธ์งาม.

  45-53  

ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ
ในสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

: ธมลวรรณ สมศรีรื่น และพิทยา บุญอินทร์.

  54-61  

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ

: อมฤทธิ์ จันทนราช และคณะ

  62-69  

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาชุดของประชากรบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

: เสาวนีย์ ลาเสือ, ปรวุฒิ เมืองอู่ และกนิพันธ์ ปานณรงค์

  70-76  

พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอื้ออ าทรของนักศึกษาพย าบาล ชั้นปีที่ 3
ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

: พึงพิศ การงาม , รุ่งฤทัย บุญทศ และศศิวรรณ หอมแก้ว

  77-91  

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ และธนิดา สถิตอุตสาคร

  92-96  

สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ

  97-106  

ภาวะความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

: นงลักษณ์ วิชัยรัมย์ และวิมลพรรณ สิริกาญจนาทัศน์

  107-116  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: กนิพันธุ์ ปานณรงค์ และคณะ

  117-125  

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิในประชาชนอายุ 45-55 ปี
หมู่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: ณัฐยาน์ บุญมาก และคณะ

  126-134  

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: นรรธพงศ์ ใครเครือ แสะคณะ

  135-140  

ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

: นภสวรรณ ศรีสุข, เขมรัศน์ มณีสุวรรณ และดร.อุทัย อร่ามเรือง

  141-148  

ภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

: สัจจา เสวกเสนีย์, พงษ์วรินทร์ ศรีอินทร์ และเมธิตา จิรกิจบุญญา

  149-155  

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

: จินตนา กิ่งแก้ว, อาริยา หลอดเข็ม และซูรียา รอแม

  156-164  

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา

: ซาริณี กระตุฤกษ์

  165-175  

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ

: ปรัชพร สีโท

  176-181  

แนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย :
ศึกษากรณีการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง

: ฐณิชา สาลีพันธ์, ปานเทพ ฝอยทอง และวาสินี ที่คำเกษ

  182-190  

ผลกระทบการใช้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

: ฐณิชา สาลีพันธ์

  191-197  

ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากร
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

: ชื่นกมล สังสุทธิพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

  198-210  

การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ระหว่างการอภิบาลแบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

: ปุณยนุต คนพูดเพราะ

  211-222  
บทความวิชาการ        

ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย
โดยองค์กรภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น

: พันตำรวจโท ดร. สมนึก เขมทองคำ, ฐณิซา สาลีพันธ์ และดร. พอพันธุ์ สนเจริญ

  223-238  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

: กิตติธัช ยูระทัย

  239-251  

กฎหมายไทยกับการกำหนดบทบาทของประชาชน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู ผู้ต้องขังในเรือนจำ
ให้กลับคืนสู่สังคม ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

: รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์

  252-258  

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 ศึกษากรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้า

: สิทธิอัต บัวทอง

  259-268  

นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม :
กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย

: แวววรรณ ก้องตรภพ และคณะ

  269-275  

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : ศึกษากรณีเครื่องมือแพทย์
ชนิดเต้านมเทียมซิโคนใช้ฝั่งในร่างกาย

: อภิรักษ์ คงคาเพซร และดร.นิสิต อินทมาโน

  276-286  

ความจำเป็นในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจการตำรวจรถไฟ

: พริสร คิสาลัง

  287-299  

แรงงาน Freeter ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ

: เสาวลักษณ์ หีบแก้ว

  300-316  
บทความดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์        

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าธุรกิจการบินในประเทศไทย : ศึกษากรณี เปรียบเทียบการ
กำหนดราคาตั๋วโดยสารของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

: นพพรศิริ เหลืองาม

  317-322  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็งกำไรค้าเงินทางอินเทอร์เน็ตของตัวแทน
โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

: นรา สมบูรณ์

  323-333  

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

: ปุณยภรณ์ แสงเทศ

  334-343  

มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

: เทิดพงศ์ เขจรรักษ์

  344-354  

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

: กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์

  355-364  

ปัญหามาตรการควบคุมการลักลอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน
ศึกษากรณี ชูโดอีเฟดรีน

: ฉัตรแก้ว ยิ่งศักดิ์มงคล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

  365-370  

การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำผิดในคดียาเสพติด

: นามบัญญัติ มะโรตระกูล และ ศิริโรน์ รัฐประเสริฐ

  371-377  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image