วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
บทความวิจัย        

พฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
และประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรที่ใช้ฝาดสมาน

: เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์  และคณะ

  1-5  

สภาพการผลิตและแนวทางการตลาดเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี

: สุจินันท์ ใจแก้ว และอุทัย อันพิมพ์

  6-18  

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ

: ศุภรัตน์ ดวนใหญ่  และคณะ

  19-25  

องค์ประกอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในตำรับยามหานิลแท่งทอง

: นุชบา สุวรรณโคตร  และคณะ

  26-29  

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

: จันทิมา  เข็มสุข  และรศ.ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว

  30-37  

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร
จังหวัดกาฬสินธุ์

: เอกรินทร์ สังขศิลา,  ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม และกฤษณ์ ขุนลึก

  38-47  

การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เจลพริก

อัจฉรา แก้วน้อย  และคณะ

  48-54  

การบริหารการกำกับสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น
ในพื้นที่อีสานตอนล่าง

: กวิล ชัยเกียรติ และคณะ

  55-68  

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเหมืองหัวทะเล
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ชญาภัทร พันธ์งาม และคณะ

  69-79  

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบลน้ำผุด อำเภอระงู จังหวัดสตูล

: ดลชย เลิศวิจิตรอนันต์ และคณะ

  80-91    

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านยวนแหล ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: วาสินี ทีคำเกษ และคณะ

  92-102  

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหนอน ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: อัสฟีญ่า หะยีดาโอะ และคณะ

  103-110  

ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านตันหยงเปาว์  ตําบลท่ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

: เสาวนีย์ ลาเสือ และคณะ

  111-120  

ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ตําบลสาวอ อําเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

: วิศรุต สุริยะวรรณ และคณะ

  121-131  

การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนใคร ตําบลกลายอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

: รัตนาภรณ์ คำหมูน และคณะ

  132-142  

การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตําบลระแว้ง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

: ชำนาญ ชาดิษฐ์ และคณะ

  143-156  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตําบลลิดล อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา

: อธิเมศร์ ด้วงเงิน และคณะ

  157-170  

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสามแยก อําเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

: รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช และคณะ

  171-179  

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าซัก
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: จริยา เศรษฐชนะ และคณะ

  180-191  

การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: วิชาญ แสงสุขวาว และอมฤทธิ์ จันทนลาช

  192-200  

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก
บ้านหนองเกาะ ตำบลตระเปี่ยงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

: วิมลกานต์  จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด  พลพวก และสันธนะ ประสงค์สุข

  201-206  

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 2 (อุบลราชธานี)

: กิจจา วรรณสุทธิ์ และดร.ธรรมวิมล สุขเสริม

  207-215  

กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดำเนินงาน “ทุกพื้นที่ปลอดเหล้าในงานศพ”
ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

: เกรียงศักดิ์ บุตรวงษ์,  ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ และดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี

  216-223  

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น

: ชาตรี  ทินราช และรศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

  224-231  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

: หิรัญญิการ์ ลาสา  และจักริน วชิรเมธิน

  232-240  

สมรรถนะการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในศูนย์บริการมือถือ

: ดร. ชินวัตร  เชื้อสระคู

  241-249  
บทความงานวิชาการ        

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา

: พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ, ฐณิชา  สาลีพันธ์  และรองสาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์

  250-261  

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์
โดยใช้โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ หรือ ChatBot

: พันตำรวจโทปัญญา  ชะเอมเทศ

  262-275  

บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

: เพ็ญนฤมล  จะระ และคณะ

  276-282  
บทความงานวิทยานิพนธ์        

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

: กฤตพร  รัตนะพรพิพัฒน์

  283-291  

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในการนำคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

: มณฑิตา ผลประเสริฐ

  292-305  

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

: ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ

  306-318  

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ภัทรกิติ์ บุญละคร

  319-331  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image