วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านท่าช้าง อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

: อุทัย เสริมศรี1 เนตรชนก กำลังมากทิพวรรณ ขามรัตน์3 และอรรณพ คุณหอม4

  1-13  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มา รับบริการ ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

: ขนิษฐา ทองเกลี้ยง1ภรณ์ทิพา จำปา1 ชวฤท พิมพา2 และเอกพงษ์ บุญจู2

  14-26  

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ตําบลอัยเยอร์เวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

: กฤตนัย มณีนวล1  รมย์กมล วิจิตรจันทร์1 ชยพล ทูลภิรมย์3 และเกษมศรี ถนอมนวล

  27-40  

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการ
ด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

: วิชาญ แสงสุขวาว1 อมฤทธิ์ จันทนลาช2 และอนันตยา  เนียมคล้าย

  41-52  

การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน
ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

: ทิพวรรณ ขามรัตน์1 เขมรัศมิ์ มณีสุวรรณ2 พิทยา บุญอินทร์2 และจรูญ เจริญสุข

  53-67  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตําบล อาซ่อง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

: พูลศักดิ์ พลโกษฐ์1 ประดับมุก ธนจิรโชติ2 บุษรินทร์ ฤทธิมนตรี

  68-80  

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรม ผู้สูงอายุเขตเทศบาล
ตําบลทุ่งกระบือ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

: อรรณพ คุณหอม1  ละออ ศรีสุมา2 กัลยา กุระนาม3 และดร.เอกพงษ์  สารน้อย4

  81-96   

ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียน ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
ในพื้นที่ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

: ธวัลรัตน์ ภูนุช1 วรรณภา เนาวราช2  ปานเทพ ฝอยทอง3 และสาธร สุขประเสริฐ

  97-107  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

: ชมกร จารุวัฒนพงษ์1 สิทธิชัย สิงห์สุ2 กัญจนภรณ์ ธงทอง3 และทิพวรรณ ขามรัตน์4

  108-118  

การศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้ใหญ่ตอนกลาง
ตําบลบ่อน้ำร้อน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

: ทัศนา เกื้อเส้ง1 ชนาธิป สมศรีรื่น2 วฤณนา วิเศษไพฑูรย์3 และชรินปกรณ์  วิชกำจร

  119-128  

การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

: พิชยา อุโฆษอารามิก1 กิตติธัช ยูรทัย2 ศิริพร ราชบัวน้อย3 และสุรัตน์  ทินกระโทก

  129-142  

การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ไม่มีสภาวะแทรกซ้อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ธัญพร พลโกษฐ์1 ลัญจกร เสวตะ2 กัญญนัทธ์ แสงศรี3 และสมคิด พันธ์แก่น

  143-153  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ชยพล ทูลภิรมย์1 วชิระ เข็มพงษ์2 พรพนา สระหารดิษ3 และดร.เอกพงษ์ สารน้อย

  154-165  

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของดัชนีเม็ดเลือดของประชากรไทย
วัยผู้ใหญ่ และการหาความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกาย กับดัชนีเม็ดเลือด
ในประชากรวัยผู้ใหญ่ไทย

: ถวัลย์ ฤกษ์งาม1* มัณณพร ทิพย์ปาละ2 และนริสา เก่งตรง บดีรัฐ1

  166-174  

ประเมินผลการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

: ศิริวรรณ  ชุมนุม1*  ธงศักดิ์  ดอกจันทร์

  175-181  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทองในเขต ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

: ศิวิไล โพธิ์ชัย1*ธนิดา  สถิตอุตสาหกร1น่ารัก  จุดาบุตร

  182-190  

คุณภาพชีวิตของเด็กวัยก่อนเรียน : กรณีศึกษาตำบลโพธิ์
ตำบลโพนเขวา ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

: ศิวิไล โพธิ์ชัย1*พัชรินทร์  ยุพา1เวธกา วงษ์มณี

  191-200  

การประเมินการหกล้มและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชน

: พุทธิพร พิธานธนานุกูล1 นงลักษณ์  วิชัยรัมย์1 และพัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ

  201-209  

การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทย
กรณีศึกษา: ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองลุง
ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

: พิมพ์พรรณ ฉัตรชินรัตน์1*ชญาดา  ศิริภิรมย์1, ฐิติรัตน์ ศรีสมบัติ1รุ่งนภา แสงลอย

  210-218  

ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการใช้หมอนสมุนไพรหนุนรองคอ
เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต้นคอ บ่า และลดอาการวิงเวียนศีรษะ
บ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ

: รมย์กมล วิจิตรจันทร์1*ธันยมัย  ฉันทวี2 ชุติกาญจน์ ดาวเรือง และอริสา ระงับภัย

  219-226  

ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟ้องคดีของไทย
เปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

: สุชัญญ์ญา เขมทองคำ1 อาริษา รุจิรวนิชวงศ์2 และเพียงจิต ตันติจรัสวโรดม2

  227-238  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 5 ปีที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image