วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาข้อเข่าเสื่อม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: สายสุนีย์ เลิศกระโทก  และยุวดี งอมสงัด

  1-10  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิด
ในวัยรุ่นหญิงตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: ศิวิไล  โพธิ์ชัย น่ารัก  จุดาบุตร และธนิดา  สถิตอุตสาหกร

  11-20  

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้
ชั่วคราวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

: ณัฐดนัย สุภัทรากุ  และพรเพชร ชลศักดิ์ตระกูล

  21-26  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงาน
สอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

: ณัฐวุฒิ จำปาโพธิ์  และเอกพงษ์ สารน้อย

  27-38  

อำนาจศาลไทยในการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

: ธรรมธิดา  ขนอม

  39-48  

อิทธิพลของชื่อเสียงองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์กรีน: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง

: ดร.อำพล ชะโยมชัย

  49-57  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิด - 1 ปี
ตำบลโพธิ์ ตำบลหนองแก้ว ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

: ศิวิไล โพธิ์ชัย พัชรินทร์ ยุพา เวธกา วงษ์มณี

  58-67  

คุณภาพชีวิตและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

: จินตนา กิ่งแก้ว ศิวิไล โพธิ์ชัย นงลักษณ์ วิชัยรัมย์

  68-76  

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการผ่าตัด
จากภาวะกระเพาะอาหารทะลุ : กรณีศึกษา

: มุขจรินทร์ สมคิด

  77-88  

จริยธรรมการดูแลแบบประคับประคองและสิทธิของผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการตายอย่างสงบ

: ฉัจฉรา อิ่มน้อย

  89-102  

ผลการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

: ศิวิไล โพธิ์ชัย กนิพันธุ์ ปานณรงค์ ประคองศรี ถนอมนวล อัจฉรา อิ่มน้อย นงลักษณ์ วิชัยรัมย์

  103-113  

ความต้องการศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
การบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

: พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ ซ๊อส อักษรกิตติ์ อารี ทองฤทธิ์ วายูน เอกสกุลไพบูลย์ ดร. อิศรา ศิรมณีรัตน์

  114-119  

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการและพฤติกรรม
การใช้บริการโรงแรม

: พอพิมพ์ ตันติอธิมงคล ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์ ภูมิพัฒน์ ฉายา ฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์วัฒนา ทนงค์แผง

  120-127  

สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีการควบรวม
ในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

: สมภพ มาลีแย้ม รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท

  128-139  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image