วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 Page


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

บทความ      หน้า     ดาวน์โหลด
         

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการระบบอาชีวทวิภาคี  จังหวัดเพชรบูรณ์

: คุณพัชรินทร์  บัวแพร

  1-8  

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์กลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

: คุณศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง

  9-18  

แนวทางการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

: คุณภาวัช  ศรีวลี

  19-26  

ปัญหาและผลกระทบของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

: ณัฐพงศ์  สิงห์อินทร์

  27-36  

ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

: จณินธรณ์  พรานขุน

  37-45  

หลักจริยธรรมกับการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนที่กระทบต่อสิทธิส่วนตัว

: สุธิศักดิ์ ดอกไม้งาม

  46-56  

การแทรกแซงความเป็นส่วนตัว : ศึกษาความรับผิดทางอาญา
กรณีการเผยแพร่ภาพส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์

: วัชรพล ชัยปัญญา

  57-68  

การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการให้บริการนักศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร

: ศิรชญาน์ การะเวก

  69-81  

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 ในความรับผิดชอบกรมชลประทานไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

: ศิริพงษ์ แก้วสวัสดิ์

  82-95  

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

: ชัยวัฒน์ เทวธีระรัตน์, ดร. ประภาวรรณ  ตระกูลเกษมสุข  และรศ.ดร.ทิวัตถ์  มณีโชติ

  96-105  

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 กับการขนส่งของตาม sea waybills

: ธนสร  สุทธิบดี

  106-124  

พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อ
การส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

: มัลลิกา บุตรทองทิม และคณะ

  125-133  

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2

: มารุต  พลรักษา

  134-140  
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับที่ 6 ปีที่ 2 (ฉบับสมบูรณ์)   Full  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image