สาขาที่ตีพิมพ์

สาขาที่ตีพิมพ์ Page

บทความทางวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการที่มีการกำหนดประเด็นหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์เป็นระบบโดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน

บทความทางวิจัย

การประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น ประกอบด้วย การสร้างสมมุติฐานหรือการกำหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือแนวคิดวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจารณ์เพื่อแสดงหลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์การอ้างอิงที่เขียนตามระบบสากล

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image