หลักสูตรการจัดการ

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร          
  ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Business Administration Program in Management
2. ชื่อประกาศนียบัตร      
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
  ชื่อย่อ :   บธ.บ. (การจัดการ)
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Business Administration (Management)
  ชื่อย่อ :   B.B.A (Management)
3. โครงสร้างหลักสูตร      
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   120 หน่วยกิต
  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร    
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9 หน่วยกิต
    3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   84  หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   39 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   30 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   15 หน่วยกิต
    3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image