หลักสูตรนิติศาสตร์

 

 

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

..........................................................................................

1. ชื่อหลักสูตร          
  ภาษาไทย :   นิติศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Laws program
2. ชื่อประกาศนียบัตร      
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ :   น.บ.
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Laws
  ชื่อย่อ :   LL.B
3. โครงสร้างหลักสูตร      
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   136 หน่วยกิต
  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร    
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3 หน่วยกิต
    3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   100 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   90 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   10 หน่วยกิต
    3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image