หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารศาสตร์

วิสัยทัศน์

          "เป็นคณะที่เน้นศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ที่ได้มาตรฐานในการผลิตกำลังคนกำลังคน ที่มีคุณภาพเเละมีคุณธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนเเปลงเเละการพัฒนาประเทศ ไปสู่การเเข่งขันในภาครัฐเเละเอกชน"

พันธกิจ

          จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจให้ได้ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ เเละทักษะในวิชาชีพ ตลอดทั้งให้มี คุณธรรม จริยธรรม ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม สอดคล้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิต เเละสารสนเทศด้านการ บริหารธุรกิจเเก่ชุมชนเเละองค์กร ทั้งภาครัฐเเละเอกชนดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละ จริยธรรม ประเพณีไทย ให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สิบไป ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา มลภาวะ เเละอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อมส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานในทุกส่วนภารกิจดังกล่าว ข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ เเละมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพัฒนาเเละเพิ่มพูนศักยภาพของ บุคลากรในคณะวิชาให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล