หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์

          "เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ มุ่งผลิตบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้าน อัจฉริยะปัญญามีทักษะเชิงวิชาชีพการพยาบาล มีคุณธรรม เเละ จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล"

พันธกิจ

          เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ พันธกิจดังนี้ ผลิตเเละพัฒนาบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เเละมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพศึกษา วิจัยเพื่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาลเเละการบริการพยาบาล ให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพ เเละสาธารณสุขเเก่สังคม ชุมชน เเละท้องถิ่นอนุรักษ์ เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น

Dowload เอกสาร

เกี่ยวกับคณะ

อาจารย์พึงพิศ การงาน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

E-mail: pungpit_2551@hotmail.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา