โปรดรอสักครู่...

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิสัยทัศน์

          "สาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์เเห่งสุขภาพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลต้นเเบบด้านสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้านความเสียสละ โดยคำนึง ถึงศักดิ์ศรีเเห่งความเป็นมนุษย์ เเละดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างสร้างสรรค์"

พันธกิจ

          ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในวิชาชีพ เเละเป็นเเบบอย่างด้านสุขภาพเเก่ด้านสังคม บริการทางวิชาการ ในการสร้างเสริมความสุขภาพ การป้องกันโรค บูรณาการองค์ความรู้เเละภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเเบบองค์รวม สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเเละขนบธรรมเนียมอันดีงานของสังคม